Akú úlohu zohrávajú laty na streche?

Akú úlohu zohrávajú laty na streche?

Laty sú veľmi dôležitou súčasťou strešnej konštrukcie, ktorá umožňuje inštaláciu škridiel pod sklonom. Najčastejšie sa vyrábajú z dreva, hoci niekedy sa používajú aj rôzne kovové profily. Na upevnenie škridiel sa používajú hotové laty. Robí sa to pomocou špeciálnych nosov umiestnených na ich spodnej strane. Na streche bez latovania by bola krytina nestabilná, čo by malo negatívny vplyv na jej tesnosť a trvanlivosť, ako aj na bezpečnosť a pohodlie obyvateľov.
 

Správna inštalácia lát

Laty sú namontované na kontralaty, ktoré ich kolmo pretínajú. To umožňuje voľné prúdenie kondenzátu do odkvapovej oblasti. Dodržanie vzdialenosti zodpovedajúcej hrúbke kontralát medzi latami a pôvodnou vrstvou krytiny zabezpečuje aj prúdenie vzduchu pod krytinou - a tým aj správne vetranie tohto priestoru.

Keďže sa škridly líšia veľkosťou, poloha lát je pri každom modeli iná. Preto je potrebné sa riadiť pokynmi a usmerneniami výrobcu. Pre sortiment škridiel CREATON nájdete všetky podrobné technické údaje a potrebné informácie v Príručke pre pokrývača CREATON.

Správna inštalácia lát
Správny výber lát

Dodržiavanie navrhovaných vzdialeností medzi latami je mimoriadne dôležité. Akákoľvek odchýlka od odporúčaní bude mať za následok nesprávne umiestnenie škridiel a následne stratu vodotesnosti krytiny.

 

Správny výber lát

Správny výber latovania je veľmi dôležitý pre správnu funkciu strechy. V prípade dreva sa najlepšie osvedčuje vysušené drevo. Pri použití tejto suroviny sa laty pri vysychaní pod strešnou krytinou nedeformujú. To je veľmi dôležité, ak sa rozhodnete pre ploché modely, ako sú SIMPLA, DOMINO alebo VISIO. Na strechách s týmto typom krytiny sú všetky nerovnosti obzvlášť viditeľné.

Neodborná príprava latovania počas výroby, ktorá má za násleadok napríklad rozdiely v hrúbke jednotlivých lát, má tiež nepriaznivý vplyv na estetiku strechy. 

Z tohto dôvodu je pri montáži dôležité zabezpečiť, aby všetky laty mali rovnakú hrúbku, a vyradiť všetky, ktoré sa výrazne odlišujú od štandardných rozmerov. Okrem toho je dobré chrániť ich impregnáciou. Vďaka tomu budú trvanlivejšie a tiež odolnejšie voči vlhkosti a škodcom (napr. drevokazným hubám).

Upevnenie lát na streche

Miesto upevnenia laty sa musí vyznačiť na krajných kontralatách a preniesť (napríklad pomocou popisovacích šnúr alebo iných špecializovaných nástrojov) na kontralaty na strešnej ploche medzi nimi. Tým sa zabezpečí, že inštalácia bude prebiehať vo vodorovnej priamke.

Vo fáze realizácie sa musí dbať aj na to, aby upevnenie laty bolo pevné a stabilné, bez tendencie k pohybu. Nevhodná inštalácia môže okrem iného viesť k tomu, že rady škridiel sa prepadnú pod vlastnou váhou.

Hoci latovanie zostáva na hotovej streche neviditeľné, je jedným z kľúčových prvkov jej konštrukcie. Od ich správneho vyhotovenia závisí nielen estetické usporiadanie škridiel v płoche, ale aj životnosť celej strechy.

Upevnenie lát na streche
PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

PRÍRUČKA POKRÝVAČA CREATON

„Príručka pokrývačov CREATON“ je publikácia určená najmä pre dodávateľov striech, ako aj architektov, stavbyvedúcich, obchodných partnerov CREATON Polska a investorov.

Jej hlavným cieľom je prehľadne prezentovať spoľahlivé informácie a poznatky o správnom spôsobe montáže keramických a betónových škridiel CREATON a sortimente originálnych strešných doplnkov.
 


CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).