Politika BOZP CREATON

Bezpečné pracovné prostredie

Zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov a plná ochrana ich zdravia sú prioritami spoločnosti CREATON Polska. Všetky potenciálne ohrozenia súvisiace so stavebníctvom (fyzické, chemické, ergonomické, biologické) sa snažíme neustále identifikovať, monitorovať, a následne redukovať alebo odstraňovať. Spoločnosť v každej fáze robí všetko, aby minimalizovala vystavenie zamestnancov, subdodávateľov a spolupracovníkov škodlivým faktorom. Spoločnosť už mnoho rokov konzekventne buduje priaznivé a bezpečné pracovné prostredie

Politika BOZP CREATON

Spoločnosť „CREATON Polska“ sa zaväzuje vytvárať čisté, zdravé a bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov, subdodávateľov a hostí spoločnosti.

V centre našich činností sú také hodnoty, ako: kvalita, prostredie, zdravie a bezpečnosť.

Spoločnosť sa rozvíja na základe pozitívneho dialógu so všetkými zamestnancami, obchodnými partnermi a lokálnymi komunitami, zohľadňujú rôzne názory a hľadiská. Manažment rizika v oblasti zdravia a bezpečnosti identifikovaním, monitorovaním a obmedzovaním fyzických, chemických, ergonomických, biologických a psychologických rizík a ohrození na pracovisku.

Cieľom firmy je minimalizovať možné expozície zamestnancov a iných osôb na možné ohrozenia pri vykonávanej práce, ako aj predchádzať potenciálnym úrazom a nehodám. Firma sa neustále snaží zvyšovať kvalifikácie a angažuje zamestnancov, aby sa angažovali pre neustále zlepšovanie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Žiadne úrazy a choroby z povolania sú jediným uznávaným cieľom.

Politika BOZP CREATON
CREATON Polska – optimalizácia procesov

Optimalizácia procesov

Spoločnosť neustále monitoruje a zdokonaľuje činnosti a procesy v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. Zaväzuje sa vždy konať v súlade s platnými predpismi a príslušnými normami.

Zavedené systémy riadenia sú založené na jasnom rozdelení povinností, angažovaní ľudí, komunikácii, manažmente rizika, školeniach, meraniach a na auditoch.

Zamýšľané ciele sú dosahované vďaka účinným preventívnym opatreniam, zmene prístupu a smerovania systémových činností, hľadaniu praktických a inovatívnych riešení. Systematická kontrola kvalita v každej fázy vzniku výrobku: od získavania surovín, cez výrobný proces, až po kontrolu hotového výrobku, umožňujú neustále zdokonaľovať už zavedené procesy a riešenia.

Spoločnosť chce dosiahnuť plnú spokojnosť zákazníkov, preto ponúka nielen najkvalitnejšie materiály, ale tiež profesionálne technické poradenstvo a špecializované školenia v akadémii CREATON.

CREATON PRODUKTY - KERAMICKÉ ŠKRIDLY, BETÓNOVÉ ŠKRIDLY, STREŠNÉ DOPLNKY

CREATON má na trhu najširšiu ponuku keramických a betónových škridiel, ktorú tvorí viac ako 240 kombinácií farieb, povrchov a modelov. Všetko dopĺňa veľmi veľký výber originálnych strešných doplnkov (okrem iného prestupové škridly, strešné membrány, dokončovacie a hrebeňové pásy).