Politika ochrany osobných údajov a súkromia

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚKROMIA 

 

Predtým, ako si otvoríte Stránku (webové stránky na našom Sídle), oboznámte sa s našou politikou ochrany osobných údajov a súkromia.

Majiteľom webového sídla www.creaton.pl (ďalej len: Stránka) a jej Správcom je spoločnosť „CREATON Polska sp. z o.o.“ so sídlom v meste Olkusz na adrese: Poľsko, 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 6, zapísaná do registra podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra vedenom oblastným súdom Kraków-Śródmieście v Krakove, 12. hospodárske oddelenie, pod číslom KRS 0000114321, so základným imaním vo výške 135 900 000,00 PLN, DIČ PL: 8522097221, BDO: 000003656 (ďalej len: Správca alebo Správca údajov).

Cieľom tohto dokumentu je tiež vysvetliť prečo, ako Správca údajov, zbierame a spracúvame osobné údaje, na akom právnom základe, akým spôsobom sú osobné údaje, ktoré Používateľ sprístupňuje Správcovi, spracúvané, aké osobné údaje používame, keď Používateľ otvára (navštevuje) Stránku. 

 

Otváranie Stránky Používateľom sa považuje za súhlas Používateľa so zásadami, ktoré vyplývajú z Politiky ochrany osobných údajov a súkromia.

Naša Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu súkromia Používateľov Stránky a na bezpečnosť spracúvania ich osobných údajov, rovnako ako aj ich osobných údajov, ktoré sme získali a spracúvame iným spôsobom než prostredníctvom Stránky. 

Robíme všetko, aby osobné údaje boli používané, uchovávané a spracúvané v súlade s platnou legislatívou, okrem iného s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len GDPR), a inou platnou legislatívou Poľskej republiky.

 

I. Bezpečnostné prostriedky a dôvernosť

1. Správca zaviedol technické a organizačné prostriedky v súlade so štandardnými postupmi s cieľom zaručiť náležitú úroveň bezpečnosti spracúvaných osobných údajov. 

2. Správca využíva technické a organizačné bezpečnostné prostriedky s cieľom zaručiť ochranu osobných údajov Používateľov pred zničením, stratou, úpravou alebo neoprávneným zverejnením a prístupom.

3. Komunikácia medzi zariadeniami Používateľov a servermi Stránky počas prenosu osobných údajov prebieha s použitím šifrovaného protokolu SSL (angl. Secure Socket Layzer), a databázy sú chránené pred prístupom neoprávnených osôb.

4. Avšak je potrebné zohľadniť, že bezpečnosť vyžaduje, aby sa náležite zapojili všetky zaangažované subjekty. Správca preto nabáda Používateľov, aby sa podieľali na týchto činnostiach, a to prijímaním príslušných bezpečnostných prostriedkov Používateľom, ako je napríklad používanie silných hesiel, a aby zachovávali dôvernosť všetkých Používateľských mien a hesiel (v náležitých prípadoch).

 

II. Informácie týkajúce sa osobných údajov

1. Správca a kontaktné údaje.

Správcom vašich osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je spoločnosť „CREATON Polska sp. z o. o.“ so sídlom v meste Olkusz na adrese: ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz, Poľsko. 

Vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov sa môžete na nás obrátiť píšuc na e-mailovú adresu: daneosobowe@creaton.pl. 

 

2. Práva osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Každá osoba, ktorej údaje spracúvame, má nasledujúce práva:

• právo na prístup k obsahu jej osobných údajov, tzn. právo získať potvrdenie, či Správca spracúva jej údaje, ako aj informácie o spôsobe tohto spracúvania;

• právo upraviť svoje údaje, ak údaje, ktoré spracúvame, sú nesprávne alebo nekompletné;

• právo požiadať o odstránenie údajov, ak je to oprávnené a opodstatnené;

• právo požiadať o obmedzenie spracúvania údajov, ak je to oprávnené a opodstatnené;

• právo preniesť údaje, tzn. právo získať nám poskytnuté osobné údaje a preniesť ich k inému správcovi, ak je to oprávnené a opodstatnené;

• právo podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe oprávneného a opodstatneného záujmu Správcu, alebo voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

• právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (v Poľsku: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ak je Používateľ presvedčený, že jeho údaje spracúvame nelegálne;

• právo hocikedy zrušiť súhlas, ak sa údaje spracúvajú na základe poskytnutého súhlasu, čo však neovplyvňuje legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením.

 

Správca môže požiadať osobu, ktorá chce využiť svoje práva, aby predstavila doklady potvrdzujúce jej identitu s cieľom, či je skutočne danou oprávnenou osobou. 

Keď chcete využiť svoje práva, napíšte nám na e-mailovú adresu: daneosobowe@creaton.pl alebo na adresu sídla Správcu.  

 

3. Aké údaje spracúvame a na akom základe a na aké účely.

Ďalej uvádzame najbežnejšie účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

1) prostredníctvom Stránky:

• osobné údaje (napr. meno a priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) sú zbierané výhradne v prípade, ak nám tie údaje poskytnete a súčasne vyjadríte súhlas s ich spracúvaním (napr. vyplňujúc kontaktný formulár alebo záručný formulár). Tieto údaje sú spracúvané výhradne na účely s ktorými ste súhlasili. Informácie označené symbolom „*” musia byť poskytnuté, aby Správca mohol zrealizovať ciele, na aké boli údaje poskytnuté. Osobné údaje poskytol priamo Používateľ, sú to: meno a priezvisko, domáca alebo služobná adresa, súkromná alebo služobná e-mailová adresa, číslo súkromného alebo služobného mobilného telefónu alebo číslo iného telefónu, správa, alebo iné osobné údaje alebo kontaktné údaje, ktoré nám chce Používateľ poskytnúť;

• prostredníctvom koláčikov (súborov cookies) na účely zefektívnenia používania Stránky a analýzy jej používania – viac informácií na túto tému je uvedených nižšie v bode IV. Politika koláčikov (súborov cookies).

 

2) prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, Instagram, YouTube:

• osobné údaje sú zbierané výhradne v prípadoch, ak nám tieto údaje sami poskytnete, a súčasne vyjadríte súhlas s ich spracúvaním na účely súvisiace s danou činnosťou, napr. so súťažou, akciou. Zbierané môžu byť: meno a priezvisko, dátum narodenia alebo vek, občianstvo, domáca alebo služobná adresa, súkromná alebo služobná e-mailová adresa, číslo súkromného alebo služobného mobilného telefónu alebo číslo iného telefónu, aktivita, stanovisko, titul, správa, alebo iné osobné údaje alebo kontaktné informácie, ktoré Používateľ poskytol Správcovi. Správca tiež môže požiadať Používateľa o komentáre, návrhy alebo iné informácie súvisiace so Stránkou, profilmi na sociálnych sieťach, výrobkami, značkami alebo firmou Správcu. Správca môže vyžadovať uvedenie iných určených typov informácií v súvislosti so súťažami, akciami alebo inými marketingovými činnosťami, vrátane zasielania textového, video alebo audio obsahu.

 

3) v rámci našej podnikateľskej činnosti spracúvame tiež údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b) a c) GDPR:

• čo sa týka subjektov, s ktorými spolupracujeme alebo plánujeme spolupracovať s cieľom vykonania činností pred uzatvorením dohody na požiadanie osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo s cieľom vykonania dohody, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú;

• splnenie právnych povinností, ktoré má Správca (napr. daňových a účtovných povinností).

 

4) na základe opodstatneného a oprávneného záujmu Správcu na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR spracúvame tiež osobné údaje na účely:

• marketing vlastných výrobkov a služieb, 

• organizovania súťaží a iných propagačných a marketingových akcií,

• realizovania školení v rámci Vzdelávacej akadémie,

• vymáhania alebo obrany pred nárokmi;

• vykonávania analýz kvality nami poskytovaných služieb.

 

Informujeme, že nami vedený priamy marketing môže byť realizovaný prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov (napr. SMS, MMS, e-mail) a telekomunikačných koncových zariadení (napr. telefón, tablet).

Zasielanie Používateľovi e-mailových správ alebo iných marketingových informácií o vybraných značkách, prepojených subjektov a/alebo partneroch Správcu, s ktorými Správca spoločne realizuje akcie alebo programy, a ktoré môžu Používateľa zaujať prostredníctvom elektronickej korešpondencie / textových správ, sú realizované pod podmienkou, že Používateľ poskytol Správcovi výrazný vopred získaný súhlas na takú činnosť, ak je to vyžadované na základe platnej legislatívy.

Správca nemôže používať osobné údaje Používateľa na nové účely, ktoré neboli zahrnuté touto Politikou, okrem situácií, v ktorých to povoľuje príslušná platná legislatíva, vždy iba v danom rozsahu. V každom prípade pred použitím osobných údajov na iné účely, Správca je povinný informovať Používateľa o takej zmene tejto Politiky alebo iným spôsobom. V prípade činnosti, ktoré sú založené na súhlase Používateľa, Správca nebude spracúvať osobné údaje Používateľa na nové účely bez predchádzajúceho získania súhlasu Používateľa.

 

4. Priamy marketing.

Správca nebude používať osobné údaje Používateľa na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho jasného súhlasu Používateľa, okrem prípadov, keď je to povolené na základe platnej legislatívy.

Používateľ môže hocikedy rozhodnúť, aby nedostával danú kategóriu obchodných alebo akciových informácií od Správcu. Používateľ môže bezplatne a bez uvedenia odôvodnenia zrušiť ním vybrané priame marketingové kampane, ako aj zamietnuť ďalšie spracúvanie jeho osobných údajov na také účely, a to zaslaním príslušnej správy Správcovi píšuc na e-mailovú adresu: daneosobowe@creaton.pl, Používateľ musí v predmete e-mailovej správy uviesť informácie o „zrušení“. Používateľ tiež môže využiť procedúru zrušenia, ktorá je uvedená v akciových správa zaslaných Správcom, a to otvorením príslušného odkazu, ktorý je uvedený v správe. 

Pripomíname, ak Používateľ zruší súhlas so zasielaním akciových správ, nebude môcť získavať informácie súvisiace s ľubovoľnou dohodou, akú uzatvoril Používateľ a Správca.

 

5. Kategórie príjemcov údajov, tzn. subjektov, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene Správcu, ako aj odovzdávanie údajov do tretích štátov.

Správca nesprístupní osobné údaje Používateľa tretím stranám a nezverejní osobné údaje, ibaže také odovzdanie je založené na konkrétnom súhlase Používateľa, nevyhnutné na realizáciu Dohody uzatvorenej medzi Používateľom a Správcom, alebo ak také odovzdanie osobných údajov je iným spôsobom povolené alebo povinné na základe platnej legislatívy alebo na základe nariadenia orgánu štátnej správy alebo súdu.

Vzhľadom na charakter našej podnikateľskej činnosti nám zverené údaje, podľa účelu zverenia, môžeme odovzdať nasledujúcim skupinám subjektov, ktoré s nami spolupracujú: 

• obchodní partneri, ktorými sú distribútori našich výrobkov;

• pokrývačské firmy alebo iný zhotovitelia, ktorí realizujú na našu objednávku práce v rámci posudzovaných reklamácií;

• poštoví operátori, kuriéri, dopravcovia, špedičné a prepravné firmy;

• subjekty, ktoré nám poskytujú technické služby (napr. rozvíjanie a prevádzka IT systémov, internetových servisov, softvéru);

• marketingové firmy, ktoré nám vykonávajú reklamné materiály, a ktoré ich dodávajú našim zákazníkom alebo osoby, ktoré majú záujem dostať vzorky našich výrobkov, 

• marketingové firmy, ktoré nám pomáhajú propagovať naše výrobky;

• telekomunikačné firmy, firmy vymáhajúce dlhy, banky, hospodárske informačné kancelárie, 

• firmy zaoberajúce sa prieskumami názorov zákazníkov,

• firmy, ktoré nám archivujú dokumenty. 

 

Pripomíname, že v prípade, ak sú osobné údaje Používateľa odovzdávané subjektom, ktoré spracúvajú údaje, alebo tretím stranám, ktoré sa nachádzajú mimo Európsky hospodársky priestor, ktoré Európska komisia nepovažuje za štáty, ktoré zaručuje náležitú ochranu osobných údajov, Správca zaručí, že budú zavedené príslušné prostriedky v súlade s platnou štátnou a európskou legislatívou ohľadne ochrany údajov. Používateľ môže získať kópiu príslušných zabezpečení alebo informácie o tom, kde boli také kópie sprístupnené, píšuc na e-mailovú adresu: daneosobowe@creaton.pl 

 

6. Trvanie uchovávania osobných údajov.

Spĺňajúc informačnú povinnosti súvisiacu so získavaním a spracúvaním osobných údajov, budeme sa snažiť ukázať, ako dlho plánujeme uchovávať údaje, ktoré ste nám zverili. Správca uchováva osobné údaje Používateľ výhradne tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu cieľov, ktoré sú opísané vyššie, alebo v súlade s požiadavkami legislatívy, zohľadňujúc nasledujúce kritériá: 

 

1) osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia alebo vykonania dohody, ako aj na splnenie právnych povinností Správcu, budú uchovávané počas obdobia platnosti dohody, alebo po jej uplynutí, počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely:

- popredajnej obsluhy (napr. na obsluhu reklamácií);

- vymáhania alebo obrany pred prípadných nárokmi;

- splnenia našich právnych povinností (napr. daňových alebo účtovných);

2) údaje osôb, ktoré vyplnili záručných formulár alebo zložili reklamáciu, počas trvania záručnej lehoty, a po jej uplynutí počas obdobia, ktoré je nevyhnutné na účely:

- vymáhania alebo obrany pred prípadných nárokmi;

- splnenia našich právnych povinností (napr. daňových alebo účtovných);

3) osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu vlastných výrobkov na základe opodstatneného a oprávneného záujmu, a budú spracúvané dovtedy, kým osoba, ktorej sa údaje týkajú, nenahlási námietku.

4) osobné údaje pracúvané na základe osobitného súhlasu, budú uchovávané dovtedy, kým daný súhlas nebude odvolaný.

 

7. Špeciálne osobné údaje.

Správca nemôže získavať ani spracúvať špeciálne kategórie osobných údajov, ktoré sa týkajú Používateľa. Špeciálne kategórie osobných údajov, ktoré zahŕňajú údaje zverejňujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, alebo iné presvedčenie s podobným charakterom, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, informácie o zdraví, sexuálnom živote alebo o sexuálnej orientácii.

 

III. Politika koláčikov (súborov cookies)

Koláčiky (súbory cookies) sú malé textové súbory umiestňované v počítači Používateľa alebo v inom zariadení, na ktorom Používateľ otvára webové stránky. Široko sa používajú na účely zvýšenia efektívnosti fungovania alebo práci webových stránok, ako aj na odovzdávanie informácií majiteľom webových stránok. 

 

1. Všeobecné informácie o používaných koláčikoch

Naša Stránka používa koláčiky na uchovávanie jazykových preferencií Používateľa, na analyzovanie používania Stránky Používateľom v rámci Google Analytics, na aktivovanie funkcií sociálnych interakcií s podporovanými externými sociálnymi sieťami. Keď Používateľ navštevuje našu Stránku prvýkrát, na prvej stránke sa zobrazí informácia o súkromí a príslušné klauzuly týkajúce sa súhlasu s používaním koláčikov a to prostredníctvom „banera o koláčikoch“. V prípade, ak Používateľ bude naďalej aktívne používať Stránku a aktívne nevyjadrí nesúhlas s používaním koláčikov, považuje sa to za súhlas Používateľa s používaním koláčikov, a taký súhlas bude uchovávaný v prehliadači Používateľa, aby tieto informácie nemuseli byť opakovane zadávané pri každom otvorení našej Stránky v rôznych záložkách. V prípade, ak v prehliadači Používateľa nebude súhlas (napr. keď Používateľ odstránil koláčiky Používateľa), „baner o koláčikoch“ s informáciami o ochrane údajov sa opäť zobrazí pri nasledovnej návšteve Stránky Používateľom. Správca môže nainštalovať a používať isté technicky požadované koláčiky, pri ktorých sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas Používateľa. Správca môže tiež používať relačné koláčiky, ktoré sú automaticky odstraňované po skončení relácie Používateľa, a pri ktorých sa rovnako nevyžaduje predchádzajúci súhlas Používateľa. Ostatné koláčiky (také ako koláčiky zlepšujúce navigáciu registrovaním určitých údajov – vďaka čomu Používateľ nemusí opätovne zavádzať rovnaké údaje pri každom otvorení – a na prispôsobovanie obsahu Stránky podľa preferencií Používateľa) môžu byť nainštalované a používané na základe súhlasu Používateľa. Nižšie uvádzame všetky podstatné informácie o koláčikoch, ktoré používa Stránka:

 

Koláčiky používame na účely:

a) prispôsobovanie obsahu webových stránok podľa preferencií Používateľa a na optimalizovanie jej používania – tieto súbory predovšetkým umožňujú rozpoznať dané zariadenie Používateľa Stránky a príslušne zobrazovať danú webovú stránku, prispôsobovať ju podľa individuálnych potrieb daného Používateľa;

b) vytvárania štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom Požívatelia používajú Stránku, čo umožňuje zlepšovať štruktúru a obsah Stránky;

c) sledovanie činnosti Používateľa na Stránky prostredníctvom kódu Google Analytics.

 

Na Stránke používame základné typy koláčikov: 

a) Marketingové koláčiky – súbory používané reklamnými agentúrami na uvádzanie reklám prispôsobované podľa záujmov daného Používateľa;

b) Funkčné koláčiky – tieto súbory nám umožňujú analyzovať spôsob, akým sa používa Stránka, s cieľom zlepšiť jej efektívnosť a funkčnosť;

c) Požadované koláčiky – súbory nevyhnutné na zaručenie základných funkcií Stránky; 

d) Koláčiky týkajúce sa sociálnych sietí – tieto súbory umožňujú spájať sa so sociálnymi sieťami a sprístupňovať v nich obsah z našej Stránky. 

 

V rámci Stránky používame analytické mechanizmy sieťových služieb spoločnosti Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA“): Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click a Google Tag Manger používajú koláčiky, ktoré umožňujú analyzovať spôsob používania webových stránok. Informácie získavané prostredníctvom koláčikov sú odovzdávané na servery firmy Google, ktoré sa nachádzajú v USA a sú archivované.

 

Stránka tiež používa rozšírenia sociálnych sietí Facebook a Instagram, YouTube a LinkedIn. Rozšírenia jednotlivých služieb sú označené ich logami. Po stlačení loga (rozšírenia) danej siete nasleduje priamo spojenie s našim profilom na serveri danej siete. Podľa toho, aké riešenia daná Sieť používa, môže v takom prípade získať informáciu, že ste navštívili Stránku zo svojej IP adresy. Ak otvárane Stránku a súčasne ste prihlásený na svojom profile v danej službe, zaregistruje informáciu o návšteve, a ak nie ste prihlásení, môžete mať možnosť získať informácie o vašej IP adrese. Keď sa chcete dozvedieť, aké konkrétne riešenia používajú jednotlivé siete, oboznámte sa s príslušnými politikami ochrany osobných údajov a súkromia Google, Facebook a Instagram, YouTube a LinkedIn.

 

2. Dodatočné informácie o konkrétnych koláčikoch

Google Analytics: Stránka používa službu Google Analytics – nástroj na analyzovanie webových údajov, dodávaný spoločnosťou Google Inc. (Google). Google Analytics používa koláčiky s cieľom umožniť Správcovi analyzovať Údaje, akým spôsobom Používatelia používajú Stránku.

Vzhľadom na to, že Správca Údajov aktivoval anonymizáciu získaných IP adries, Google pred takým odovzdaním skracuje / anonymizuje posledný oktet IP adresy v členských štátoch EHS. Kompletnú IP adresa zasielajú a skracujú servery Google v USA výhradne iba vo výnimočných prípadoch. Google používa tieto informácie na účely hodnotenia používania Stránky Používateľom, na vytváranie výkazov pre Správcu Údajov o aktivite na Stránke, ako aj na poskytovanie Správcovi Údajov iných služieb, ktoré súvisia s aktivitou na Stránke a s používaním internetu. Google je povinný neprepájať IP adresu Používateľa s inými údajmi, ktoré uchováva spoločnosť Google. Viac informácií o podmienkach používania a ochrany údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Pripomíname, že na Stránke je kód Google Analytics dopĺňaný „anonymizovanou IP adresou“, čo umožňuje anonymné zbieranie IP adries (tzv. maskovanie IP adries). 

 

3. Ako zabrániť ukladaniu koláčikov

Používateľ môže zabrániť ukladaniu koláčikov, náležitým prispôsobením nastavení ním používaného webového prehliadača. Väčšina webových prehliadačov umožňuje kontrolovať väčšinu koláčikov príslušným nastavením prehliadača. Viac informácií o spôsobe predchádzania koláčikov nájdete na adrese http://www.allaboutcookies.org. 

V prípade, ak Používateľ nebude súhlasiť s koláčikmi, niektoré vlastnosti Stránky nemusia fungovať správe, a niektoré funkcie Strany daný Používateľ nemusia byť vôbec dostupné.

 

4. Ako odstrániť/deaktivovať koláčiky

Keď chcete odstrániť/deaktivovať všetky koláčiky, ktoré sa ukladajú na počítači Používateľa, väčšina webových prehliadačov umožňuje Používateľovi úplne vypnúť (deaktivovať) používanie koláčikov alebo odstrániť koláčiky, ktoré uložili príslušné domény/webové sídla, stránky. Viac informácií na túto tému nájdete v pomoci daného webového prehliadača:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en     

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US 

• Safari na IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265 

• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies    

Používateľ môže predovšetkým znemožniť spoločnosti Google získavať a používať údaje (koláčikov a IP adresu) pri každej návšteve webovej stránky Používateľom, a to prevzatím a nainštalovaním rozšírenia prehliadača, ktoré je dostupné na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

5. Sprístupnenie v sociálnych sieťach 

Vzhľadom na ochranu údajov, Správca Údajov sa zámerne rozhodol nepoužívať priame rozšírenia sociálnych sietí na jeho Webovom sídle. Správca Údajov namiesto toho používa alternatívne technické riešenia, ktoré Používateľovi umožňujú rozhodnúť, či a kedy chce odovzdať údaje operátorom sociálnych sietí. Preto keď Používateľ otvára Stránku, údaje sa nikdy automaticky nezasielajú do žiadnej sociálnej siete. Výhradne iba keď Používateľ sám aktívne stlačí príslušné tlačidlo, webový prehliadač, ktorý Používateľ používa na otváranie stránok sociálnych sietí, tzn. stlačenie daného prvku, a následné stlačenie na logo sociálnej siete, sa požaduje za súhlas Používateľa na pripojenie prehliadača Používateľa so servermi sociálnej siete a so zaslaním údajov o používaniu danému operátorovi sociálnej siete, bez ohľadu na to, či Používateľ má alebo nemá vlastný účet v danej sociálnej sieti.

Správca Údajov neovplyvňuje charakter alebo rozsah údajov, ktoré môžu následne zbierať sociálne siete. Informácie o účeloch a o rozsahu zbierania údajov, ich ďalšieho spracúvania a používania údajov sociálnymi sieťami, ako aj o práva Používateľ ohľadne ochrany údajov a príslušných konfiguračných nastavení, nájdete v príslušných politikách (zásadách), ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov a súkromia v sociálnych sieťach.

 

IV. Používanie Stránky deťmi

Stránka nie je určená pre deti vo veku do 16 rokov, ani nie je pre nich určená. Správca vedome nezbiera žiadne informácie o takých osôb. Ak je Používateľ presvedčený, že dieťa Používateľa sprístupnilo Správcovi osobné údaje, obráťte sa na Správcu píšuc na e-mailovú adresu: daneosobowe@creaton.pl 

 

V. Odkazy na externé webové stránky/presmerovania/referencie

Správca môže niektoré časti Stránky sprístupniť odkazy/presmerovania/referencie na externé webové stránky, ktorých sa táto Politika ochrany osobných údajov a súkromia netýka. Tieto odkazy sú sprístupňované pre pohodlie Používateľa, avšak musíme pripomenúť, že Správca nekontroluje tretie subjekty ani ich webové stránky. Externé webové stránky majú vlastné politiky (zásady) ochrany osobných údajov Používateľa, ak ich Používateľ bude používať (navštevovať). V prípade, ak Používateľ využije odkazy a presmerovania, ktoré sú zverejnené na Stránke, Správca odporúča, aby sa dôkladne oboznámil s informáciami o ochrane údajov, ktoré sú na danej webovej stránke pred tým, ako ju Používateľ otvorí, ako aj odovzdaním akýchkoľvek informácií, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu.

 

VI. Autorské práva

1. Na Stránke sú zverejnené materiály chránené autorským právom, sú to napr.: dokumenty, ochranné známky a iné diela, predovšetkým texty, fotografie, grafiky, zvuky a materiály audio a video (ďalej len: Diela), a na Stránke prijatý výber a usporiadanie v ňom predstavovaného obsahu, samostatný subjekt ochrany na základe zákona z 4. februára 1994 o autorskom práve a súvisiacich právach.

2. Vzhľadom na autorský charakter obsahu, ktoré je zverejnený na Stránke, ako aj samotnej Stránky, o ktorom hovorí vyššie uvedený bod 1, Používatelia Stránky sú povinný rešpektovať práva duševného vlastníctva tak autorov k ich Dielam, ako aj Správcu, ktorý je majiteľom týchto práv.

3. Žiadna časť Stránky (ako sú okrem iného: texty, dokumenty, súbory, grafické schémy, grafiky, iné materiály) nemôže byť kopírovaná alebo šírená akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek spôsobom (elektronicky alebo mechanicky) bez predchádzajúceho získania súhlasu Správcu na dané použitie.

4. Porušenie podmienok, o ktorých hovorí ods. 3, je podľa predpisov zákona o autorských právach a súvisiacich prácach zločin, a tiež oprávňuje majiteľa a/alebo autora Diel vymáhať príslušné odškodnenie.

5. Porušenie práv duševného vlastníctva Používateľom môže viesť k právnej zodpovednosti, čo vyplýva zo zákona o boji proti nekalej konkurencii, z občianskeho zákonníka alebo z tlačového zákonníka.

 

VII. Zmeny Politiky ochrany osobných údajov a súkromia

Správca Stránky si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia Politiky ochrany osobných údajov a súkromia v prípade, ak nutnosť zavedenia zmeny vyplýva priamo zo zmien legislatívy alebo zo zmeny technicko-právno-organizačnej situácie Správcu. Používatelia budú o zmenách Politiky informovaní zverejnením príslušnej informácii o takej zmene na Stránke www.creaton.pl. Všetky zmeny Politiky nadobúdajú účinnosť v termíne určenom Správcom, avšak nie skôr než 7 dní od momentu ich zverejnenia spôsobom opísaným v predchádzajúcej vete. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať s aktuálnou verziou Politiky, pretože ďalšie používanie Stránky Používateľom po zverejnení zmien znamená, že Používateľ súhlasí s danými zmenami. 

 

VIII. Kontakt

Všetky otázky a pochybnosti týkajúce sa používania Stránky alebo informácií, ktoré sú uvedené v Politike ochrany osobných údajov a súkromia, môžete zasielať píšuc na e-mailovú adresu: marketing@creaton.pl; a ohľadne osobných údajov na e-mailovú adresu: daneosobowe@creaton.pl.

Ďakujeme vám za návštevu našej Stránky a za oboznámenie sa so zásadami jej fungovania!