Reklamácie

V prípade, že nám potrebujete nahlásiť reklamáciu, môžete tak teraz urobiť pohodlne cez web prostredníctvom tohto online formulára. Po jeho prijatí vás budeme kontaktovať.

Všetky polia v tomto formulári sú povinné.

Vaše kontaktné informácie

Vaše meno (povinné)

Vaše priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše telefónne číslo (povinné)

Detaily reklamácie

Značka reklamovaného tovaru (povinné)

POZNÁMKA: Ak potrebujete reklamovať tovar rôznych značiek, je potrebné vyplniť formulár pre každú značku samostatne.

Obchodník / Predajca

Názov firmy (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Realizačná firma

Názov firmy (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Zákazník / Investor

Meno / Názov firmy (povinné)

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Identifikačné údaje zákazky

Číslo dodacieho listu (povinné)

Výrobná šarža (povinné, viď spodná strana krytiny/dosky)

Dátum dodania materiálu zákazníkovi (povinné)

Dátum realizácie strechy/fasády (povinné)

Miesto zápisu reklamácie (povinné)

Dátum zápisu reklamácie (povinné)

Predmet reklamácie

V nasledujúcom poli popíšte prosím predmet reklamácie, a to tak, že v jednom riadku napíšte Názov, Typ, Farbu a Počet kusov reklamovaného materiálu. Každý ďalší typ napíšte prosím na nový riadok. Toto pole je povinné.

Dôvod reklamácie

V nasledujúcom poli popíšte prosím dôvod reklamácie, a to čo najpresnejšie. Ďakujeme. (Povinné pole)

Prílohy

Sken dodacieho listu a minimálne Fotografia 1 sú povinné položky. Max. veľkosť každého samostatného súboru je 2MB.

Dodací list (povinné)

Fotografia 1 (povinné)

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Ako postupovať

Záručné podmienky sa nachádzajú v záručnom liste na daný typ produktu. Pred podaním reklamácie sa uistite, že sa nejedná o chybu, na ktorú sa záručné podmienky nevzťahujú.

Invalid download ID.

 

Postup:

1. Reklamácia musí byť vždy podaná písomnou formou a zaslaná na reklamacie@creaton.sk popr. poštou na adresu:

EBM Co., s.r.o.
Štúrova 155
949 01 Nitra
Slovenská republika

2. Pre podanie reklamácie použite tento Reklamačný formulár (dostupný na www.creaton.sk/reklamacie), do ktorého je nutné vždy vyplniť požadované informácie o reklamovanom produkte.

3. Pri reklamácii je nutné predložiť originálny záručný list potvrdený predávajúcou firmou pri nákupe tovaru popr. nákupný doklad.

4. Pokiaľ je to možné, uveďte do reklamačného formuláru taktiež výrobné číslo/šaržu, ktoré sa nachádza na spodnej strane krytiny/dosky alebo na štítku na palete.

5. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie priložte k reklamačnému formuláru niekoľko fotografií reklamovaného produktu/problému.

6. Po prijatí reklamácie budete písomne informovaný o pridelení čísla reklamácie a o následnom postupe riešenia. Bez vyplnenia všetkých potrebných údajov nie je možné reklamačné číslo priložiť a reklamácia nebude zahájená.

7. Pred vyriešením reklamácie musí byť umožnené zástupcovi výrobcu (CREATON CEE) posúdenie reklamovaného tovaru na mieste, resp. musí byť v prípade nutnosti umožnené preskúmanie strechy či krytiny znalcom.