Odvetrávanie strešnej krytiny CREATON

Odvetrávanie strešnej krytiny CREATON

Ak je vašim cieľom strešná konštrukcia, ktorá si zachová svoju kvalitu niekoľko desaťročí, je okrem tepelnej izolácie rovnako dôležité riadne odvetranie strechy a ochrana proti prenikaniu vlhkosti. O tejto téme koluje medzi ľudmi mnoho nesprávnych informácií a preto je dobré si túto problematiku riadne preštudovať.

Prečo je tak dôležité odvetrávať strechu?

V lete sa strešná škridla môže zohriať až na 60-80° C. Na čiernych škridlách boli zaznamenané aj vyššie teploty.   V zime zase teplota klesá až na -20° C. Rovnako je známe, že sa v lete pod škridlou hromadí teplý vzduch, ktorý je potrebné odviesť z priestoru medzi fóliou a škridlou. Pokiaľ je teplý vzduch odvedený, strešná fólia a tepelná izolácia pod ním nie sú v kontakte s teplým vzduchom, ale so vzduchom, ktorý má teplotu prostredia a preto nemusí tepelná izolácia zvládať tak veľký teplotný rozdiel. Pozrime se na to, čo sa stane keď je teplota vo vnútri 22° C, ale teplota škridly môže na slnku dosiahnúť až 70° C.  To znamená 48° C teplotného rozdielu. Pokiaľ je strecha odvetrávaná a ak predpokladáme letnú teplotu 35° C, rozdiel medzi vnútornou a vonkajšiou teplotou predstavuje iba 13° C.  Tepelné zaťaženie budovy so vstavaným podkrovím je značne nižšie a rovnako aj energia potrebná k ochladeniu budovy je nižšia. Ochladenie rovnakého priestoru vyžaduje štyridsaťkrát viac energie ako jeho ohriatie a preto je zrejmé, že riadnym odvetraním možno usporiť veľmi veľa energie.

Ak sa pozrieme na rovnakú situáciu v zime, je zrejmé, že oproti letu nie je problémom teplotný rozdiel (teplota pod škridlou je rovnaká ako teplota vonkajšieho vzduchu), ale odvod pár.  Pary môžu prenikať stenami aj tepelnou izoláciou.  Iba veľmi kompaktný materiál neprepúšťa žiadne pary. Jedná sa o kov, sklo, kvalitný plast, ktoré sa len veľmi zriedka používajú pri stavbe strechy. Pri vnútornej teplote 22° C vzniká vo vnútri tlak pár, ktorý je značne vyšší ako vonku pri -20° C.  Tento tlak tlačí v zime pary z vnútorného priestoru von.  Para, ktorá prenikne (vlhkosť), musí byť odvedená zo strešnej konštrukcie (odvetranie). Avšak, pary nevznikajú iba v zime. Rovnako dážď, ktorý zrazu v lete spadne na rozohriatu strechu, ochladí škridly a vytvorí veľké množstvo pár, ktoré sú škodlivé pre tepelnú izoláciu.

Princípy odvetrania strechy

V úrovni odkvapu je potrebné debnenie zapustiť do nosného trámu. Na to sa často zabúda a preto je potom výška odvetrávacieho prierezu znížená o hrúbku lát, čo znižuje jej účinnosť. Plech s okapnicou, ktorý zabraňuje prenikaniu vlhkosti do drevennej konštrukcie sa umiestňuje až na late. Paropriepustná fólia sa upevňuje na kontralatu, ktorej výška ovplyvňuje účinnosť odvetrania. Čím sú kontralaty vyššie, tým je prúdenie vzduchu účinnejšie. Každá kontralata musí byť aspoň 5 cm hrubá. Výšku kontralát je potrebné zvýšiť v prípade nižšieho sklonu strechy a pokiaľ sú krokvy dlhšie (viac ako 10 m).

Pre veľkosť prierezu pre nasávanie a odvod vzduchu platia nasledujúce pravidlá.

Odvetrávanie je potrebné vykonať s nasledujúcimi prierezmi:

Nasávanie vzduchu na úrovni odkvapu: voľný prierez musí mať veľkosť rovnajúcu sa 2 tisícinám povrchu odvetrávanej strechy, minimálne 200 cm²/m, s voľným povrchom (otvory) vo vetracej páske, ktoré zodpovedajú 70% celkovému povrchu.

Odchádzajúci vzduch na hranách a premosteniach: 0,5 tisíciny povrchu odvetrávanej strechy, minimálne 50 cm²/m voľného prierezu.

Odvetranie je zobrazené na nákrese nižšie, kde je pohyb vzduchu naznačený bodkovanou čiarou.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že konštrukciu je potrebné riešiť nasledujúcimi spôsobmi smerom z vnútra von, v zátvorkách  je uvedené obdobie, kde sú jednotlivé spôsoby najúčinnejšie.

Parotesnú fóliu je potrebné aplikovať pod vnútorné krytie na celom povrchu a napojiť ju na stenu (zima). Zabraňuje tým prenikaniu pár do konštrukcie.

Všeobecne sa má za to, že je potreba silnej vrstvy tepelnej izolácie, aby nebolo v dome v zime chladno. V lete je potrebné prekonávať omnoho väčší tepelný rozdiel ako v zime. Pokiaľ tepelná izolácia vašej strešnej konštrukcie funguje v lete, určite bude fungovať aj v zime. Doporučujeme tepelnú izoláciu hrúbky 30 cm alebo viac (zima-leto). Podstrešné fólie sa pokladajú na krokvy, aby sa pohltila vlhkosť, ktorá vzniká v miestach pripevnenia strešnej krytiny. Strešné fólie je potrebné ukladať vždy smerom od odkvapového plechu alebo plechu s okapnicou na konci krokvy, aby sa zabránilo navlhnutiu lát pri odkvape. Fólie nie je možné zaústiť do odkvapu, pretože ich ničí UV žiarenie. Naviac v tejto situácií dochádza k uzavretiu vetracích otvorov, čo môže poškodiť strešnú konštrukciu. V zime pary postupujú z interiéru smerom von k strešnej fólií. Pokiaľ táto fólia prepúšťa paru (pričom tepelná izolácia musí byť v tomto prípade tesne na fólií bez akejkoľvek vzduchovej medzery), para cez ňu preniká. Pokiaľ je izolácia správne urobená, pary jednoducho opúštajú konštrukciu (zima). Pokiaľ strešná fólia zadržuje pary (fólie zosilnené mriežkou), pary v zime zostanú pod fóliou. Fólia je rovnako studená ako vonkajší vzduch a preto sa pary na jej povrchu zrážajú. Aby sme tomu predišli je potrebné ponechať medzi fóliou a tepelnou izoláciou vzduchovú medzeru. V praxi nie je jednoduché ponechať pod rozvinutou fóliou vzduchovú medzeru (pri riadne vykonanej izolácií to vyžaduje veľkú pozornosť) a pri členitejších strechách je to prakticky nemožné.  Preto sa vzniknutá vlhkosť absorbuje do tepelnej izolácie, ktorá potom ztráca svoje izolačné schopnosti a ďalej sa znižuje množstvo vzduchu, ktoré je teoreticky schopné izoláciou prejsť. Vo vlhku dochádza k poškodeniu strešnej konštrukcie (opotrebovanie, pleseň), ktorá stráca svoju nosnosť (zima). Preto doporučujeme inštaláciu paropriepustnej fólie. Správnou inštaláciou paropriepustnej vrstvy (CREATON UNO, DUO, TRIO, QUATRO) je možné predísť 80% (stavebným) problémom, pretože medzi krokvy je možné umiestniť silnejšiu izoláciu a je možné takisto predísť kondenzácií.

Táto vrstva sa upevňuje na krokve pomocou kontralát. Prierez izoláciou vznikne medzi latami. Celkový prierez odvetrania musí byť rovnaký po celom povrchu a nie je možné ho nikde zmenšiť.

Niekoľko spôsobov odvetrania je možné nájsť v rámci programu produktov CREATON.

Na Obrázku 1 je vzduch odvádzaný pomocou jedinečnej podhrebeňovej odvetrávacej škridly CREATON Balance, ktorá má prierez cca 5 cm²/ podhrebeňová odvetrávacia škridla, 36 cm²/na bežný meter hrebeňa na obidvoch stranách v prípade pokládky hrebenáča na hrebeňovú latu a vykonanie konštrukcie, viď obr.), a preto, ak je potrebné, musí byť v druhej rade pod hrebeňom použitá takisto odvetrávacia škridla LQ37.

obr

Obrázok 1, Odvetranie strechy pomocou podhrebeňových vetracích škridiel Balance (5cm²/škridla) pri takto zvolenom vykonaní konštrukcie strechy (konštrukčný príklad).

obr-1

Obrázok 2/1, Odvetranie hrebeňa pomocou podhrebeňových odvetrávacích škridiel Balance

obr-2

Obrázok 2/2, Odvetranie hrebeňa strechy z krytiny Balance pomocou vetracieho pásu hrebeňa

Na Obrázku 3 je vzduch odvádzaný cez odvetrávacie škridly a preto tento nákres zahŕňa aj základné škridly, ktoré vyžadujú inštaláciu hrebeňového vetracieho pásu.

obr-3

Obrázok 3, Odvetranie strechy pomocou odvetrávacích škridiel Balance (37,5 cm²/škridla)

Aké sú výhody podhrebeňových odvetrávacích škridiel?

Podhrebeňové odvetrávacie škridly sú vyrobené z rovnakého materiálu ako základné škridly a jedná sa o na trhu jedinečné technické i estetické riešenie. Na horizontálnych hrebeňoch do nich zapadajú hrebenáče, medzera medzi vlnou na odvetrávacej škridle a hrebenáčom zmizne a umožňuje odvetranie. 5cm²/škridla, s 2x18cm² vetracím prierezom na bežný meter, požiadavkou 50 cm² je možné dosiahnúť inštaláciou odvetrávacích škridiel s 37cm²/škridla vetracieho prierezu.

Častým riešením je, že namiesto podhrebeňových odvetrávacích škridiel pokrývači zakončujú poslednú radu pod hrebeňom základnými škridlami. V takomto prípade je potrebné inštalovať vetrací pás hrebeňa medzi hrebenáč a základnú škridlu (Obrázok 2). Hrebeňový vetrací pás má takisto vetrací prierez, ale vzhľadom na jeho malú velkosť nebol doteraz presne stanovený, avšak pri odvetrávaní hrá istú rolu.

Porovnanie ceny pri použití prírodných červených škridiel Balance, hrebenáčov, odvetrávacích škridiel aj vetracieho pásu hrebeňa na 1 m horizontálneho hrebeňa, prináša nasledujúce výsledky.

Ceny vypočítané na bežný meter ukazujú zanedbateľný rozdiel a vyvracajú tak všeobecnú domnienku, že podhrebeňové odvetrávacie škridly sú veľmi drahé. Táto konštrukcia je o 5,2% lacnejšia ako odvetrávanie pomocou odvetrávacích škridiel. Inštaláciou podhrebeňových odvetrávacích škridiel je možné dosiahnúť vynikajúceho a esteticky hodnotného odvetrania hrebeňa. Pokiaľ nie sú použité žiadne podhrebeňové odvetrávacie škridly, medzera medzi hrebeňom a základnou škrdlou musí byť vyplnená vetracím pásom hrebeňa, ktorý nie je príliž estetickým riešením, pretože tento pás vyčnieva spod hrebenáčov a medzera nie je na pohľad príliž vzhľadná. Podhrebeňové odvetrávacie škridly tieto nerovnosti za priaznivú cenu eliminujú.

S bežnými škridlami je možné hrebeň vytvoriť jednoducho, pretože ploché škridly sú na horizontálnom hrebeni v priamom kontakte s hrebenáčom a nevznikajú žiadne medzery, do ktorých by vietor mohol vháňať vlhkosť.

Obrázok 4 ukazuje rez strechy s drážkovanou bobrovkou, kde je strecha odvetrávaná pomocou základných odvetrávacích škridiel LQ10, ktoré zabezpečujú odvetranie spodnou profilovnou škridlou. Základné odvetrávacie škridly by mali byť umiestnené do druhej rady pod hrebeňom po celej dĺžke strechy. Tým je možné dosiahnu vetracieho prierezu 55 cm² na meter, čo spĺňa požadované minimum. Pokiaľ je potrebný väčší vetrací prierez, je možné tieto škridly použiť vo viacerých radách. Tieto odvetrávacie škridly sa preferujú na historických pamiatkach, pretože nevystupujú z roviny strechy a riešia odvetranie autentickým spôsobom. Základné odvetrávacie škridly a podhrebeňové odvetrávacie škridly sú dostupné aj v jednoduchej variante a je možné ich použiť na hrebeňoch pri dvojitom krytí bobroviek.

obr-4

Obrázok 4, Odvetranie strechy z krytiny KLASSIK pomocou základných odvetrávacích škridiel (10 cm²/škridla)

obr-5

Obrázok 5, Klasická podhrebeňová odvetrávacia škridla pre použitie v hrebeni a odvetrávacie škridly pre použitie v nároží.

Obrázok 6, vzduch je odvádzaný cez odvetrávacie škridly. Je možné ich inštalovať na hrebeň i nárožie.

obr-7

Obrázok 6, Odvetranie strechy z krytiny KLASSIK pomocou odvetrávacích škridiel (25 cm²/škridla)

obr-8

Obrázok 7, Odvetranie strechy z krytiny Hortobágy/Róna pomocou odvetrávacích škridiel (25 cm²/škridla)

Pri odkvape je možný nasávací prierez zväčšiť. V tomto prípade prvá rada dosiek obsahuje dosku na odkvapovom plechu, ku ktorému je pripojený vetrací komponent.

V programoch produktov CREATON je k dispozícií rada riešení odvetrania strechy. Odborní poradcovia spoločnosti CREATON vám radi pomôžu vybrať to správné riešenie. Umiestnenie odvetrávacej škridly je rovnako zobrazené na vizuále, ktorý je pripojený ku kalkulácií, ktorá je zdarma k dispozícií.

V prípade akýchkoľvek dotazov, neváhajte kontaktovať odborných poradcov spoločnosti CREATON, ktorí vám radi pomôžu.

obr-56

András Ferenczy, poradca CREATON

Nenechajte si ujsť nové články.

Odoberajte novinky do mailu
Janka pracuje vo firme CREATON od 2012 a je zodpovedná za marketingové aktivity pre Slovenskú a Českú republiku v oblasti striech a fasád a z času na čas prispieva novými článkami do blogu.