Spoločnosť

Sme CREATON South East Europe a našou hlavnou činnosťou je výhradné zastupovanie svetoznámych značiek stavebného materiálu pre trh Slovenskej republiky. Sme mladá, progresívna spoločnosť, ktorej cieľom je dodávať kvalitné materiály a poskytovať 100% služby pre svojich partnerov a zákazníkov.

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť EBM Co., s.r.o., (skratka z anglického European Building Materials) so sídlom v Nitre, bola založená v decembri v roku 2009 so zameraním na predaj stavebných materiálov pre oblasti Slovenskej a Českej republiky. Na týchto trhoch sme zastupovali značky CREATON, EURONIT, ETERNIT a EQUITONE.

EBM Co. bola európska organizácia, patriaca do belgickej skupiny Etex Group. Etex Group je priemyselná holdingová spoločnosť celosvetovo zastúpená na trhoch so stavebným materiálom pozostávajúca z viac ako 90 sesterských spoločností a zamestnávajúca viac než 17 tisíc zamestnancov.

ETEX Group sa v záujme výraznejšieho posilnenia aktivít na trhoch a posilnenia predaja v regióne juhovýchodnej Európy rozhodla zriadiť novú organizačnú zložku s názvom CREATON South East Europe (CREATON SEE) so sídlom v Lenti v Maďarsku. Počnúc dňom 1. Júna 2015 sa všetky aktivity predaja súčasných regionálnych spoločností sústredia pod spoločnosť CREATON SEE.

Vďaka tejto centralizácií sa nám otvárajú nové príležitosti na ďalší rozvoj spoločnosti v oblasti logistiky, marketingu, financií a služieb zákazníkom so silným základom pre ďalší rast v tomto regióne.

Hlavnou úlohou CREATON South East Europe bude aj naďalej distribúcia strešných, fasádnych a interiérových výrobkov. Úzko spolupracujeme s lídrami na trhu s vláknocementom, cementovo-trieskovými doskami, betónovými a pálenými výrobkami. Našim klientom ponúkame vysokokvalitné výrobky v každej z týchto produktových skupín.

Od apríla 2017 nájdu stavebníci pod osvedčenou značkou keramickej krytiny CREATON novú, rozšírenú ponuku strešných krytín.

Nemecká značka keramických škridiel CREATON sa na našom trhu už úspešne etablovala. Odteraz bude táto značka zastrešovať komplexné riešenia v oblasti šikmých striech. CREATON rozširuje tradičnú ponuku sortimentu pálených škridiel o betónovú i vláknocementovú strešnú krytinu.

Zákazník má možnosť vybrať si z dvoch povrchových úprav: Planar a DuraTop Pro, vďaka ktorým si strecha zachová intenzívne farby dlhý čas. Výrobca ponúka na funkčné vlastnosti betónovej krytiny záruku 30 rokov.

Naša výroba je certifikovaná podľa smerníc ISO 9001.

Životné prostredie

Uvedomenie si významu rozumného manažmentu životného prostredia je už dlho súčasťou dennej politiky podnikov koncernu Etex. Táto koncepcia je pre vedenie výrobných závodov nesmierne dôležitá. Zodpovedajúc tejto politike ochrany životného prostredia, ktorá sa zakladá na neustálom zlepšovaní, získal veľký počet podnikov skupiny certifikáty ISO 9000-, ISO 14001- alebo iný porovnateľný certifikát.

Niekoľko dcérskych spoločností postupovalo dokonca ďalej a zlúčili kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť pri práci do jediného manažmentu životného prostredia. Jedným z hlavných cieľov koncernu Etex je tak ako doteraz, docieliť rovnaký štandard ISO 14001 vo všetkých podnikoch.

Analýza dopadu na životné prostredie pri vývoji výrobkov

Životné prostredie je zohľadňované aj pri vývoji nových výrobkov. K cieľom viacerých výskumných programov preto patrí aj určovanie profilu životného prostredia.

Iné projekty sú zamerané na výskum celého životného cyklu výrobku. Z tohto vychádzajúc chce koncern Etex obmedziť používanie prírodných nerastných zdrojov a podporiť recykláciu výrobkov, ktoré majú byť nahradené.

Výskumné programy zapadajú do konceptu trvalej udržateľnosti výstavby, ktorá kombinuje hospodárske a sociálne ciele s cieľmi šetrnými k životnému prostrediu.